Cenaze Yardımlaşma Fonu

Gerekli değişikleri aşağıdan yapabilirsiniz

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

  • ESKİ ADRES / OUDE ADRES

  • YENİ ADRES / NIEUW ADRES

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

  • ESKİ BANKA / OUDE IBAN

  • YENİ BANKA / NIEUWE IBAN

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

  • Lütfen cep numaranızı bu şekilde yazınız (061212121)
  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Hollanda Diyanet Vakfı’nın en büyük hizmetlerinden biri bilindiği üzere Cenaze Yardımlaşma Fonu hizmetidir. HDV Cenaze Yardımlaşma Fonu, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Hollanda’da vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin, hasretini duyduğu Türkiye’de defnedilmelerini sağlamak arzusuyla 1985 yılında kurulmuştu.

Başlangıçta ölüm vakalarında cenazelerin techizi ve tekfini ile Türkiye’ye nakli büyük sıkıntılar meydana getirmekte, cenaze masraflarını karşılayacak para bulunamadığı için cenazelerin Türkiye’ye gönderilmesi günlerce sürmekteydi. İşte bu zorluklar Cenaze nakli ve yardımlaşma fonunun kuruluşunu kaçınılmaz kılmış ve günümüze kadar fona bağış yapan insanların sayısı artarak devam etmiştir. Bu vesileyle Cenaze nakli yardımlaşma fonunun kurulması büyük ve hayırlı bir hizmet olmuştur. Bu fonun kurulmasında emeği geçenleri minnet ve şükranla anıyoruz.

Bağışçılar, yıllık masraf payını Ocak ayı içerisinde yatırmaktadırlar. Bağışçı kabul edilen şahsın resmi nikahlı eşi ve 21 yaşını doldurmamış bekar çocukları da, bağışçı sayılmaktadırlar. Evlenen, 21 yaşını dolduran veya resmi olarak evli olmayan aile fertleri ayrı bağışçı olmak zorundadır. Hollanda Diyanet Vakfı tarafından iletişim bilgilerimi, amaç kapsamında tanıtım için elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

Geniş bilgi: 070 – 3624481

Cenaze Yardımlaşma Fonumuzun Hollanda Merkez Bankası tarafından da tasdik edilen esasları şöyledir.


Madde 1- Dayanak ve Amaçlar

1.1 Hollanda Diyanet Vakfı – ISN – Tüzüğü gereği kurularak yürürlüğe konulan Cenaze Yardımlaşma Fonu; – Fon – kâr amacı olmaksızın İslamî İnanç menşeli olarak gönüllülük esası kapsamında Fon’un varlık ve imkânları nisbetinde bağışta bulunanlar ile onların aile fertlerinin Hollanda ve Türkiye’ de vefatları durumunda onlara yardım sunmayı amaç edinen bir Yardımlaşma Fonu’dur. Yardımlaşmadan maksat finansal bir katkı olabileceği gibi manevi destek ve gerekli hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasıdır. Sözü geçen bu destek, sadece mevtanın naklinden ibaret olmayıp, cenazenin resmi işlemleri ve dini hizmetlerini kapsayan ve bunun dışında ISN tarafından gerekli görülen diğer ihtiyaçların karşılanması, yapılması veya yaptırılmasıdır. Bu cenaze işlevlerinin yapılmasındaki amaç, insan hayatının çıkmış olduğu bu son yolculuğun bir kazanç kapısı olmasını önlemektir.
1.2 Fon’un Gelirleri; Fon’a yapılacak bağış, hibe, mirashukuku kapsamında belirlenmiş amaç doğrultusunda kabul edilip envantere kaydedilen vasiyetler ile kanunen gönüllülük esasına dayanan her türlü şahsi hayır ve yardımlardan ibarettir.
1.3 Fon’da kayıtlı bağış sahipleri ile onların aile fertleri kendilerine maddi veya başka yollarla yardım yapılması konusunda Fon’u sorumlu tutamaz ve hak talep edemez. İlk kayıt yaptırırken bağış sahipleri ISN nezdinde geçerli olan hakları ile ilgili kendileri için ISN’nin vereceği kararın dışındaki haklarından ferağat ettiklerini, yazılı olarak beyan ederler. Fon’un varlıklarının tasarrufu sadece ISN tarafından belirlenir.

Madde 2 Bağış Sahipleri – (Katılımcılar)
2.1 Aşağıdaki şartları yerine getiren 18 yaşından itibaren herkes Fon’un bağış yapanları olarak kabul edilir.
a- Islam İnancına sahip olmak;
b- Tercihen Türk veya Hollanda tabiiyetine sahip olmak;
c- Yasal olarak, geçici veya sürekli Hollanda’da ikamet ediyor olmak;
2.2 Bağışçılardan ilk kayıt ücreti ve bunun ardından her yıl ödenmesi gereken bağış miktarı ISN tarafından belirlendikten sonra talep edilir. Bağışlar otomatik ödeme için verilen vekalet aracılığı ile tahsil edilir.
2.3 ISN’e bağışçı olarak yapılan müracaatlar tercihen yazılı olarak yapılıp, ISN tarafından istenilen bilgiler sunulur. ISN en hızlı şekilde ancak en geç dört hafta içersinde, yapılan müracaatın bağışçı olarak kabul edilip edilmediğini bildirir. Müracaatın kabul edilmesinden sonra müracaat sahibi bağışçı olarak fona kaydedilir. Bağışçılar ISN bünyesinde bulunan kayıt bilgilerindeki değişiklikleri zamanında ve yazılı olarak ISN‘ e bildirileceğini kabul eder. Aksine davrananların kendileri ve aile fertleri Fon’a müracaat ettiklerinde, Fon’dan istenilen cenaze hizmetleri ve yardım talebi değerlendirmeye alınmaz.
2.4 ISN ile bağışçılar ve aile fertleri arasında var olan bağlar, karşılıklı olarak genel anlamda tabii bağlar olarak kabul edilir ve bu bağlar görgü, adap ve ahlak kuralları ile dini temel esaslarına dayanmaktadır.

Madde 3 Yardım Müracaatı
3.1 Bağışçılar ve onların aile fertlerinden kendileri, eşleri, 21 yaşından küçük evlenmemiş çocuklarının vefatı durumunda, veya ölü doğan çocukları için; varisler ISN’e yardım talebinde bulunulabilirler. Yardım talebinde bulunanlar ISN tarafından istenilen belgeleri beyan etmek zorundadırlar.
3.2 ISN, Fon’un imkânları doğrultusunda yardım konusunu/miktarını ve cenaze nakil şeklini belirler. ISN her vefat durumunda bağışçıya veya aile fertlerine ne şekilde yardım yapılacağını belirleme yetkisine sahiptir. ISN her yıl bağış katılımcılarına göndereceği Bilgilendirme Mektubu ile belirlenen yardımlar ile Fon’un imkân ve hizmetleri konusunda bilgi verir. Ancak bu bilgiler kazanılmış haklar olarak algılanamaz.


Artikel 1 Grondslag en doelstelling

1.1 Ter uitvoering van de statuten van ISN is een ondersteuningsfonds, hierna: “het Fonds” ingesteld met als doel om zonder winstoogmerk maar op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en geïnspireerd vanuit een islamitische visie, met inachtneming van de aan het Fonds ter beschikking staande mogelijkheden en middelen, onderlinge hulp te verlenen aan de nabestaanden ingeval van overlijden in Nederland en/of Turkije van donateurs en hun gezinsleden. De ondersteuning kan zowel in financiële als morele zin en door het (laten) verrichten van diverse diensten geschieden, waaronder maar niet beperkt tot het vervoer van stoffelijke overschotten, het verrichten van officiële en religieuze verplichtingen en andere door ISN dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.
1.2 De middelen van het fonds worden verkregen door donaties, schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen uitsluitend aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen en andere wettige inkomsten op charitatieve wijze bijeengebracht alsmede de inzet van personeel op vrijwillige basis.
1.3 Donateurs en hun familieleden die bij het Fonds staan ingeschreven kunnen geen enkele aanspraak of rechten doen gelden op financiële bijdragen of andere vormen van ondersteuning door of namens het Fonds. Donateurs dienen bij inschrijving dan ook schriftelijk uitdrukkelijk afstand te doen van alle rechten, hoe ook genaamd of ontstaan, die zij tegenover ISN zouden kunnen doen gelden. ISN beslist bij uitsluiting over de besteding van de middelen van het Fonds.

Artikel 2 Donateurs
2.1 Als donateurs van het Fonds komen alle personen vanaf achttien jaar in aanmerking die aan de navolgende voorwaarden voldoen:
a) binding heeft met het islamitische geloof;
b) bij voorkeur, de Turkse of Nederlandse nationaliteit heeft;
c) legaal, al dan niet tijdelijk, verblijf heeft in Nederland;
2.2 Van de donateurs wordt verlangd dat zij bij de eerste inschrijving een door ISN vast te stellen inschrijfgeld betalen en vervolgens elk jaar een donatie zullen geven, waarvan de hoogte jaarlijks door ISN wordt vastgesteld. De donatie dient te worden gegeven door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso.
2.3 Aanmelding als donateur dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden bij ISN onder overlegging van alle door ISN verlangde gegevens.
ISN zal na aanmelding zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, bericht geven of het een donateurschap wordt aanvaard. Na aanvaarding wordt de donateur in het register bij het Fonds inschreven. Van de donateurs wordt verlangd dat zij alle relevante wijzigingen betreffende hun inschrijvingsgegevens onverwijld schriftelijk aan ISN doorgeven, bij gebreke waarvan een verzoek om ondersteuning van nabestaanden bij de verzorging van de uitvaart van een donateur of gezinslid niet in behandeling zal worden genomen.
2.4 Alle tussen ISN en de donateurs en hun gezinsleden bestaande verhoudingen worden- over en weer – gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van religieuze aard en moraal en fatsoen.

Artikel 3 Aanvragen tot ondersteuning
3.1 In geval van overlijden van een donateur of gezinslid waaronder ten deze wordt verstaan zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn/haar ongehuwd kind, jonger dan 21 jaar waaronder begrepen doodgeboren kinderen, kan door de nabestaanden een aanvraag bij het Fonds worden ingediend om ondersteuning. Bij een aanvraag dienen de nabestaanden alle door ISN verlangde gegevens te overleggen.
3.2 ISN beslist op een aanvraag met inachtneming van de mogelijkheden en middelen waarover het Fonds kan beschikken. ISN stelt per sterfgeval vast of en zo ja op welke wijze de uitvaart van een overleden donateur of gezinslid wordt verzorgd. ISN zal de bij haar ingeschreven donateurs jaarlijks door middel van een informatiebrief op de hoogte stellen van de door haar vastgestelde richtlijnen betreffende de omvang en mogelijkheden van de verschillende vormen van ondersteuning. Aan deze informatie kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.