ANBI

Algemene Gegevens

Islamitische Stichting Nederland  (Hollanda Diyanet Vakfi)
Javastraat 2
2585 AM Den Haag
info@diyanet.nl
RSIN nummer: 009297923

Introductie

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is in 1982 opgericht. De ISN heeft ten doel het in de breedste zin, voorzien in de godsdienstige behoeften van de ongeveer 300 duizend zielen tellende Turkse gemeenschap in Nederland. De activiteiten bestaan uit godsdienstige dienstverlening binnen en buiten de moskee, zoals het verzorgen van Koranlessen, godsdienstonderwijs, dienstverlening met betrekking tot de Ramadan, de Hadj (bedevaart naar Mekka), religieuze offers, begrafenis, onderwijsactiviteiten en culturele activiteiten voor vrouwen en jongeren, organisatie van sportevenementen e.d. In al deze activiteiten vervult de ISN een gidsfunctie.

Doelstelling van ISN

 • Het instandhouden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten;
 • Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Nederland en
 • Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Nederland verblijvende de islamieten. 

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van  godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

Het beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten om de doelstellingen zoals die hierboven en in de statuten staan beschreven uit te voeren.

In hoofdlijnen zijn dit

 1. Het organiseren van religieuze activiteiten in moskeeën;
 2. Het vieren van nationale en religieuze feestdagen;
 3. Het aannemen van gelden t.b.v. offers;
 4. Het verstrekken van studiebeurzen;
 5. Het organiseren van hulp acties voor wezen, asielzoekers, daklozen en behoeftigen;
 6. Het organiseren van open dagen bijeenkomsten
 7. Het verstrekken van voorlichting op religieus gebied aan de in Nederland verblijvende islamieten;
 8. Het verstrekken van culturele en sociale diensten en het bieden van hulp aan in Nederland wonende islamieten;
 9. Het verstrekken van voorlichting en het bieden van hulp aan mensen, die willen toetreden tot het Islamitische geloof;
 10. Het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen (al dan niet in samenwerking met omroeporganisaties) om mensen kennis te laten maken met het Islamitische geloof;
 11. Het in samenwerking met de Kerken in Nederland en andere religieuze groeperingen ontplooien van activiteiten gericht op het doel van de stichting;
 12. Het ontplooien van de noodzakelijke activiteiten in Nederland en in Saoedi-Arabië welke verband houden met de bedevaart;
 13. Het treffen van noodzakelijke maatregelen voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten van in Nederland overleden islamieten nar hun vaderland;
 14. Het stimuleren en coördineren van het onderwijs in het Islamitische geloof;
 15. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het islamitische geloof;
 16. Het onderwijzen van diegenen, die in moskeeën en gebedshuizen een functie bekleden;
 17. Het geven van Koran- en taallessen;
 18. Het doen vertalen van boeken op het gebied van de koranwetenschap, andere Islamitische wetenschappen en de Islamitische kunst; het (doen) drukken en (doen) uitgeven van deze boeken, het openen en instandhouden van bibliotheken; 

Bestuursamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Yusuf Acar, voorzitter
 • Mehmet Yurek, secretaris
 • Yucel Aydemir, penningmeester
 • Deniz Ozkanli, lid
 • Goksel Aribas, lid
 • Koksal Kocakoglu, lid
 • Ayhan Tonca, lid

Beloningsbeleid bestuur

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Verslag activiteiten: Link naar jaarverslag 2014
Verslag activiteiten: Link naar jaarverslag 2015
Verslag activiteiten: Link naar jaarverslag 2016

Financiele verantwoording 2014
Financiele verantwoording 2015
Financiele verantwoording 2016